Inventarisatie samenwerkingsmogelijkheden (woningcorporatie)

Drie woningcorporaties zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.

 

Beginsituatie

Drie woningcorporaties willen weten of samenwerken zinvol is. Ze onderzoeken op welke onderdelen ze elkaar kunnen versterken, samen de regio beter kunnen bedienen of efficiencyvoordelen kunnen behalen. De opdracht betreft een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden.

Bij dit traject is het voltallige management van de drie corporaties betrokken (een traject met 12 directie- en MT leden van drie woningcorporaties in Noord Holland).

 

Uitvoering van de opdracht

De MT's van de drie corporaties zijn bij elkaar gebracht om te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.
Er is aandacht besteed aan de gemeenschappelijke kenmerken van de organisaties en de drijfveren om samen te werken.
Alle drie de corporaties zien samenwerken als middel voor de realisatie van efficiency en kostenbesparing, kennis te delen, de klanttevredenheid te verhogen en op lange termijn een betere financiële positie te krijgen.

Concrete samenwerkingsmogelijkheden zijn uitgewerkt vanuit vier thema's:
- Middelen (o.a. software)
- Vastgoed
- Beleid formuleren
- Operationele processen

 

Eindresultaat

Op basis van de gegeven input zijn de samenwerkingsmogelijkheden gecategoriseerd en is een eerste indicatie uitgewerkt van de kans op samenwerkingssucces.

Uit het traject is naar voren gekomen dat samenwerking op het gebied van kennisdeling en samenwerking rondom ICT het meest kansrijk is. Voor het meest kansrijke onderdeel is een kort stappenplan uitgewerkt, waarmee ze zelf aan de slag zijn gegaan.

 

dided.nl download